Cena detaljno Štampaj

noći71471471071071471471071071071014710147107107107107107101471014710710710710710
Prijava03.0603.0604.0604.0605.0605.0609.0609.0610.0610.0611.0611.0612.0612.0615.0615.0616.0616.0617.0617.0617.0618.0618.0618.0619.0619.0620.0620.0621.0621.0622.0622.0623.0623.0624.0624.0624.0625.0625.0625.0626.0626.0627.0627.0628.0628.0629.0629.0630.0630.06
Odjava10.0617.0611.0618.0612.0615.0616.0619.0617.0624.0618.0625.0619.0622.0622.0625.0623.0626.0624.0627.0601.0725.0628.0602.0726.0629.0627.0630.0628.0601.0729.0602.0730.0603.0701.0704.0708.0702.0705.0709.0703.0706.0704.0707.0705.0708.0706.0709.0707.0710.07
Status2s2s2s1s1s1s2s3s1s1s
STANDARDNA SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1311 2277 1311 2294 1291 1725 1291 1764 1311 2416 1333 2438 1330 1825 1391 1886 1413 1907 1455 1925 2555 1455 1925 2590 1455 1925 1455 1925 1455 1925 1455 1955 1455 1990 1455 2020 2773 1485 2051 2803 1516 2081 1546 2112 1577 2142 1607 2173 1638 2203
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1794 3238 1794 3269 1774 2412 1774 2473 1794 3452 1825 3482 1835 2564 1926 2656 1957 2686 2007 2716 3665 2007 2716 3713 2007 2716 2007 2716 2007 2716 2007 2764 2007 2812 2007 2856 3987 2051 2903 4034 2099 2947 2147 2995 2190 3043 2238 3086 2286 3134
Treća osoba1004 1678 1004 1692 1004 1291 1004 1317 1004 1774 1017 1787 1030 1361 1070 1400 1087 1418 1100 1431 1870 1100 1431 1892 1120 1431 1120 1431 1100 1431 1100 1452 1120 1474 1100 1496 2022 1122 1518 2044 1163 1539 1185 1561 1187 1583 1209 1600 1250 1622
SUPERIOR SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1346 2342 1346 2364 1326 1772 1326 1816 1346 2486 1368 2503 1365 1872 1426 1933 1448 1955 1485 1977 2625 1485 1977 2656 1485 1977 1485 1977 1485 1977 1485 2007 1485 2038 1485 2068 2843 1520 2099 2873 1551 2129 1581 2160 1612 2190 1642 2225 1672 2255
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)801 1304 801 1313 801 1017 801 1037 801 1373 811 1382 821 1065 851 1095 860 1105 871 1115 1441 871 1115 1457 871 1115 871 1115 871 1115 871 1131 871 1146 871 1162 1552 886 1178 1567 902 1193 918 1209 933 1225 949 1241 965 1257
Jednokrevetna2342 4339 2342 4378 2322 3199 2322 3282 2342 4622 2386 4661 2405 3399 2527 3521 2566 3560 2625 3604 4904 2625 3604 4965 2625 3604 2625 3604 2625 3604 2625 3665 2625 3726 2625 3786 5339 2686 3852 5400 2751 3913 2812 3974 2873 4034 2934 4100 2999 4161
Treća osoba1030 1731 1030 1744 1030 1330 1030 1357 1030 1826 1043 1844 1056 1400 1100 1439 1113 1457 1126 1470 1926 1126 1470 1948 1146 1470 1146 1470 1126 1470 1126 1491 1146 1513 1126 1535 2074 1148 1557 2096 1190 1578 1211 1600 1213 1622 1235 1644 1277 1665
DELUXE SOBA | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1381 2412 1381 2434 1361 1825 1361 1864 1381 2555 1403 2573 1400 1925 1461 1986 1483 2003 1520 2025 2695 1520 2025 2725 1520 2025 1520 2025 1520 2025 1520 2055 1520 2086 1520 2116 2912 1551 2147 2943 1585 2181 1616 2212 1646 2242 1677 2273 1707 2303
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna1899 3447 1899 3478 1879 2560 1879 2621 1899 3660 1929 3691 1940 2712 2031 2803 2061 2834 2112 2864 3874 2112 2864 3917 2112 2864 2112 2864 2112 2864 2112 2912 2112 2956 2112 3004 4195 2155 3051 4243 2203 3095 2247 3143 2294 3191 2342 3234 2386 3282
Treća osoba1052 1774 1052 1787 1052 1361 1052 1387 1052 1870 1065 1883 1078 1431 1122 1470 1135 1483 1148 1500 1966 1148 1500 1987 1168 1500 1168 1500 1148 1500 1148 1522 1168 1544 1148 1565 2127 1170 1587 2148 1211 1613 1233 1635 1239 1657 1261 1678 1303 1700
DELUXE SUPERIOR ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1420 2490 1420 2508 1400 1877 1400 1916 1420 2625 1438 2647 1439 1977 1496 2033 1518 2055 1555 2073 2764 1555 2073 2795 1555 2073 1555 2073 1555 2073 1555 2103 1555 2138 1555 2168 2986 1585 2199 3017 1620 2229 1651 2264 1681 2294 1712 2325 1746 2355
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)829 1359 829 1370 829 1056 829 1078 829 1434 840 1446 851 1110 883 1143 894 1153 905 1164 1510 905 1164 1525 905 1164 905 1164 905 1164 905 1179 905 1193 905 1208 1614 919 1223 1628 934 1238 949 1253 964 1267 978 1282 993 1297
Jednokrevetna2490 4630 2490 4670 2470 3404 2470 3486 2490 4904 2529 4944 2548 3604 2666 3721 2705 3760 2764 3800 5178 2764 3800 5244 2764 3800 2764 3800 2764 3800 2764 3860 2764 3926 2764 3987 5618 2825 4052 5683 2890 4113 2951 4178 3017 4239 3077 4304 3143 4365
Treća osoba1070 1813 1070 1831 1070 1391 1070 1418 1070 1918 1087 1931 1100 1465 1143 1509 1161 1522 1174 1539 2022 1174 1539 2044 1194 1539 1194 1539 1174 1539 1174 1561 1194 1583 1174 1600 2174 1196 1622 2196 1237 1644 1259 1665 1261 1687 1283 1709 1324 1731
LAGOON ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1485 2625 1485 2647 1465 1977 1465 2016 1485 2769 1507 2786 1509 2077 1570 2138 1587 2155 1629 2177 2908 1629 2177 2938 1629 2177 1629 2177 1629 2177 1629 2207 1629 2238 1629 2268 3125 1659 2299 3156 1690 2334 1720 2364 1751 2394 1781 2425 1816 2455
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Jednokrevetna2055 3760 2055 3791 2035 2786 2035 2847 2055 3974 2086 4004 2096 2938 2187 3030 2218 3060 2268 3090 4187 2268 3090 4235 2268 3090 2268 3090 2268 3090 2268 3138 2268 3182 2268 3230 4513 2316 3278 4556 2360 3321 2408 3369 2451 3412 2499 3460 2547 3508
Treća osoba1126 1926 1126 1940 1126 1470 1126 1496 1126 2022 1139 2035 1152 1539 1196 1578 1209 1592 1222 1605 2118 1222 1605 2140 1242 1605 1242 1605 1222 1605 1222 1626 1242 1648 1222 1670 2270 1244 1692 2292 1285 1713 1307 1735 1309 1757 1330 1779 1372 1800
SUPERIOR LAGUNA ROOM | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1555 2764 1555 2786 1535 2073 1535 2112 1555 2903 1577 2925 1578 2173 1635 2234 1657 2255 1698 2277 3047 1698 2277 3077 1698 2277 1698 2277 1698 2277 1698 2308 1698 2338 1698 2368 3264 1729 2399 3295 1759 2429 1790 2460 1820 2490 1851 2525 1881 2555
Prvo dete 2,00-11,99299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299
Drugo dete 2,00-11,99 (ako je 1.dete 2,00-11,99)905 1510 905 1520 905 1164 905 1184 905 1579 914 1589 925 1213 954 1243 964 1253 973 1262 1648 973 1262 1663 973 1262 973 1262 973 1262 973 1278 973 1294 973 1310 1758 989 1326 1774 1005 1341 1020 1357 1037 1373 1052 1388 1068 1404
Jednokrevetna2764 5178 2764 5218 2744 3800 2744 3878 2764 5461 2803 5500 2823 4000 2944 4121 2984 4161 3047 4204 5744 3047 4204 5805 3047 4204 3047 4204 3047 4204 3047 4265 3047 4326 3047 4387 6179 3108 4448 6240 3169 4513 3230 4574 3295 4635 3356 4696 3417 4761
Treća osoba1174 2022 1174 2035 1174 1539 1174 1565 1174 2118 1187 2131 1204 1605 1244 1648 1257 1661 1270 1674 2214 1270 1674 2235 1290 1674 1290 1674 1270 1674 1270 1696 1290 1722 1270 1744 2370 1296 1766 2396 1337 1787 1359 1809 1361 1835 1383 1857 1429 1879
STANDARD SWIM UP | ULTRA ALL INCLUSIVE
Dvokrevetna po osobi1629 2908 1629 2930 1609 2177 1609 2216 1629 3051 1646 3069 1648 2277 1709 2338 1731 2360 1768 2377 3191 1768 2377 3221 1768 2377 1768 2377 1768 2377 1768 2408 1768 2442 1768 2473 3408 1799 2503 3438 1833 2534 1864 2564 1894 2595 1925 2625 1955 2656
Jednokrevetna2908 5470 2908 5509 2888 4004 2888 4087 2908 5748 2947 5792 2970 4208 3088 4326 3131 4369 3191 4409 6031 3191 4409 6096 3191 4409 3191 4409 3191 4409 3191 4469 3191 4530 3191 4596 6466 3251 4656 6527 3312 4717 3378 4778 3438 4844 3499 4904 3560 4965

CENE SU IZRAŽENE U EVRIMA PO OSOBI I VAŽE ZA REZERVACIJE I UPLATE U IZNOSU OD 30% OD UKUPNE CENE ARANŽMANA.

Jedinstvena cena putovanja obuhvata:

• Čarter let na relaciji Beograd – Antalija – Beograd.

• Grupni transfer autobusom od aerodroma u Antaliji do izabranog hotela, u odlasku i povratku.

• Aerodromske takse za čarter let u iznosu od 41,56 evra (25,06 evra ukupna taksa aerodroma Nikola Tesla i 16,5 evra aerodroma Antalija). Plaćanje se vrši u agenciji. Aerodromske takse i eventualne doplate za gorivo su sastavni deo paket aranžmana, ali je njihova promena moguća i dozvoljena do momenta polaska.

• Hotelske usluge prema programu, od vremena ulaska u hotelske sobe do vremena njihovog napuštanja a u zavisnosti od hotelskih pravila (u najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 12:00h) ili od vremena leta aviona (u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova putnici ne mogu tražiti umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanom predviđen organizovani avio-prevoz, kao prvi i poslednji obrok računaju se oni koji budu posluženi u avionu, i smatra se da ti obroci zamenjuju hotelske obroke uobicajene za to doba dana. Takođe se ne može tražiti umanjenje cene ili refundacija za hotelske usluge koje nisu korišcene zbog fakultativnih izleta.

• Usluge vodiča i organizacije putovanja.

U cenu aranžmana nije uračunato:

• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, fakultativni izleti, lični troškovi i ostale nepomenute usluge.

• Individulani transfer 50 evra po osobi, VIP transfer 150 evra po osobi, deca do 6 godina ne plaćaju transfer.

NAPOMENE:
SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU REPUBLIKE TURSKE, O USLOVIMA PUTOVANJA U VEZI SA ZDRAVSTVENIM, CARINSKIM ILI GRANIČNIM FORMALNOSTIMA KOJI VAŽE ZA DRŽAVU ČIJI PASOŠ POSEDUJU, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE.

OPŠTE NAPOMENE:

• Plaćanje i doplate u zemlji u vezi sa ovim putovanjem putnici izmiruju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

• Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično). Fakultativni izleti nisu pokriveni garancijom putovanja organizatora, obzirom da su u organizaciji lokalnih partnera.

• Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 100) najkasnije 20 dana pre otpočinjenja putovanja.

• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju promena reda letenja od strane avio kompanije. Vreme leta navedeno u detaljima leta je planirano lokalno vreme. O tačnom vremenu leta putnik će biti obavešten po dobijanju informacije od avio prevoznika, a ne ranije od 48 sati u odnosu na vreme poletanja.

• Od dokumentacije, sa sobom je potrebno poneti pasoš, koji mora biti važeći još 6 meseci po povratku sa putovanja.

• Kategorija hotela je zvanična domicilna kategorija na osnovu ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene, organizator ne snosi odgovornost. Vrsta i kvantitet hrane zavisi od kategorije hotela. Raspodelu soba u hotelu vrši isključivo recepcija hotela po dolasku u hotel. Organizator putovanja ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu kreveta. Jedan hotelski dan, kao i rezervisane usluge računaju se od podneva datuma početka putovanja do podneva poslednjeg dana aranžmana, bez obzira kada (u zavisnosti od satnica leta, na koje agencija ne može uticati ) gost uđe u hotel. Molimo putnike da provere validnost putnih isprava. Na put je potrebno poneti pasoš koji važi 6 meseci po povratku sa putovanja. Organizator putovanja ne snosi bilo kakvu odgovornost zbog neispravnog pasoša ili vize, niti je odgovoran ako pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Sve posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave, snosi putnik. Refundiranje uplaćenog iznosa za putovanje koje nije realizovano zbog neispravne putne isprave nije moguće.

• Konačan iznos avionskih taksi podložan je promeni

• Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije BIG BLUE GROUP DOO.

• BIG BLUE GROUP DOO ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

POSEBNE NAPOMENE:

• Na čarter letu prevoznik je Air Serbia dozvoljen je jedan prtljag maksimalne težine 23 kg i jedan ručni prtljag maksimalne težine 7 kg. Deca ispod 2 godine nemaju pravo na prtljag.

USLOVI PLAĆANJA:

Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako drugačije nije definisano). Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

- Avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put
- gotovinski,
- kreditnim karticama Intesa banke do 6 mesečnih rata,
- kreditnim karticama Komercijalne banke moguće je plaćati do 12 mesečnih rata,
- kreditnim karticama OTP banke moguće je plaćati do 12 jednakih mesečnih rata,
- čekovima građana do 6 mesečnih rata,
- ostalim platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina),
- preko računa,
- kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/ predračuna ugovara direktno sa bankom),
- administrativna zabrana (ako poslodavac/ firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa BIG BLUE GROUP DOO). Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom tržištu i slično promeni cenu aranžmana.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.


U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. IM-0012287, počev od 01.10.2022. godine, kod osiguravajuće kuće GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd. Garancija putovanja se aktivira kod GLOBOS OSIGURANJA, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu GLOBOS OSIGURANJE, Beograd/Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 165d ili na e-mail: office@globos.rs.

CENOVNIK ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.
PROGRAM PUTOVANJA ANTALIJA LETO 2023. br. 9 od 01.06.2023.

BIG BLUE GROUP doo Beograd - Stari grad, Kolarčeva 3.
Licenca OTP 121/2021 od 13.10.2021
Katerorija licence A